Warunki gwarancji

Cosentino, S.A. udziela zarejestrowanemu właścicielowi zamontowanego produktu SILESTONE® i/lub ECO by Cosentino® gwarancji na wypadek wad produkcyjnych na okres dziesięciu (10) lat od daty zakupu.
Proszę zachować fakturę zakupu.
 
Niniejsza Gwarancja jest w pełni ważna tylko, jeśli Konsument zostanie zarejestrowany w ciągu 30 dni od daty zakupy produktu, jak określono w odpowiednim paragrafie, i dostarczy oryginalną fakturę lub paragon (wskazujący datę sprzedaży oraz nazwę dystrybutora produktu), oddając wadliwy produkt do dyspozycji COSENTINO, S.A.
 
COSENTINO S.A. zastrzega sobie prawo do nieoferowania bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, jeśli wymagania ustalone w poprzednim paragrafie nie zostaną spełnione lub jeśli informacje dostarczone przez Konsumenta są fałszywe, niekompletne lub nieczytelne.
 
JAKIE PRZYPADKI SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ:
a) Obowiązek COSENTINO, S.A. wymiany wadliwego produktu na niniejszym wyszczególnionych warunkach na produkt o tych samych cechach (kolor, grubość, etc.) jak produktu nabytego przez Klienta, nałożony na okres dziesięciu (10) lat.
b) Ta gwarancja dotyczy powierzchni kwarcowych SILESTONE® i/lub powierzchni przetworzonych ECO by Cosentino® przeznaczonych na dwuwymiarowe aplikacje, takie jak blaty, okładziny, oraz pokrycia ścian i podłóg, które są zamontowane trwale wewnątrz domu Konsumenta lub Ostatecznego Użytkownika Produktu (lub nieruchomości przeznaczonej do użytku innego niż miejsce zamieszkania). Ważne jest, aby wybór koloru i wykończenia został ostatecznie dokonany, zanim zakup jest całkowicie ustalony, ponieważ dalsze zmiany wyboru nie są pokryte przez tą gwarancję.
c) W każdym wypadku, gwarancja podlega ścisłemu przestrzeganiu przez Konsumenta instrukcji stosowania i konserwacji produktów SILESTONE® i/lub ECO by Cosentino®, które są wyszczególnione w istniejących instrukcjach obsługi dla różnych aplikacji produktu.
 
JAKIE PRZYPADKI NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ:
a) Każdy typ uszkodzenia spowodowany bezpośrednio lub pośrednio poprzez dowolnego rodzaju czynność, pracę lub interwencję przez stronę trzecią niepowiązaną z COSENTINO,
S.A., taki jak: problemy spowodowane przez nieprawidłowe wykończenie/ przygotowanie produktu, przez zastosowanie nieodpowiedniej metody montażu lub przez każdą inną
modyfikację lub manipulację przy oryginalnych produktach SILESTONE® i/lub ECO by Cosentino®, takie jak różnice kolorystyczne, wpływ termiczny lub nieodpowiednie potraktowanie środkami chemicznymi, wykonane przez stronę trzecią niepowiązaną z COSENTINO, S.A.
b) Zniszczenie powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia, włączając w to, ale nie ograniczając do
(I) użycia produktu do celów, do których nie został stworzony;
(II) użycia produktu w sposób nie przestrzegający obowiązujących regulacji technicznych lub bezpieczeństwa.
(III) niezastosowania się do instrukcji zawartych w instrukcji użytkowania i konserwacji ; oraz
(IV) ekspozycji produktu na zewnątrz budynków.
c) Katastrofy naturalne, zniszczenia spowodowane interakcją z innymi produktami lub każda inna przyczyna będąca poza kontrolą COSENTINO, S.A.
d) Pęknięcia powstałe w blacie po montażu. Pęknięcia w materiale nie są zatem rozpatrywane jako wadliwy materiał. Główne przyczyny pękania to poruszenie lub osiadanie, bezpośrednie stosowanie gorąca na powierzchnię, położenie na blat rzeczy o nadmiernej wadze, lub wynik nacisku mechanicznego wywołanego na materiale po instalacji.
e) Odpryskiwanie. Nie jest to wynik wadliwego materiału, lecz następstwo ścierania lub obtłukiwania obiektów na krawędziach powierzchni blatu użytkowego.
f) Każde będące następstwem lub nieprzewidziane uszkodzenie, strata lub wydatek, poza samym produktem, w tym dla celów informacyjnych, ale nie ograniczając do nich, uszkodzenie innych produktów, montaże  lub dodatkowe bądź uzupełniające naprawy w związku z pracami instalacyjnymi wod.-kan., elektrycznymi lub kamieniarskimi, które mogą być niezbędne w celu naprawy lub wymiany produktów SILESTONE® i/lub ECO by Cosentino® pokrytych przez tą gwarancję, nie podlegają gwarancji i są wyłącznie odpowiedzialnością Konsumenta.
 
 
 
 
 
    
f) Każde będące następstwem lub nieprzewidziane uszkodzenie, strata lub wydatek, poza samym produktem, w tym dla celów informacyjnych, ale nie ograniczając do nich, uszkodzenie innych produktów, montaże  lub dodatkowe bądź uzupełniające naprawy w związku z pracami instalacyjnymi wod.-kan., elektrycznymi lub kamieniarskimi, które mogą być niezbędne w celu naprawy lub wymiany produktów SILESTONE® i/lub ECO by Cosentino® pokrytych przez tą gwarancję, nie podlegają gwarancji i są wyłącznie odpowiedzialnością Konsumenta.
g) Tak samo, gwarancja wyraźnie wyklucza szkody, które mogą powstać od czasu pojawienia sięwady, której dotyczy reklamacja, włączając w to wady spowodowane w czasie procesu wypełniania i wyjaśniania reklamacji oraz podczas całkowitego okresu, w którym towar jest wymieniany. To wykluczenie zostaje rozszerzone o pokrycie wszelkich szkód, wliczając w to utratę zysków, które mogą zostać wyrządzone działalności handlowej, komercyjnej, zawodowej lub jedynie mieszkalnej, których konsument, nabywca produktu lub jakakolwiek strona trzecia może doznać.
h) Jakikolwiek problem lub uszkodzenie wynikłe z wystawienia produktu na intensywny i ciągły użytek podczas wydłużonych okresów czasu:  w to wlicza się blaknięcie, utratę lub zmniejszenie wydajności i właściwości estetycznych, oraz podnoszenie się powierzchni podłogowych, między innymi.
i) Problemy, uszkodzenia lub niedogodności powstałe w wyniku wytworzenia ładunku elektrostatycznego lub zastosowania produktów przeznaczonych do eliminacji lub zredukowania ich efektów.
j) Uszkodzenia, które mogą zostać spowodowane przez niedostatki lub przeoczenia w projektach technicznych, na jakich oparta jest  konstrukcja budynków, w których zamontowane zostają produkty SILESTONE® i/lub ECO by Cosentino®.
k) Różnice między próbkami i fotografiami jakiegokolwiek produktu SILESTONE® i/lub ECO by Cosentino® a prawdziwym zakupionym produktem również są wyłączone. Ponadto, plamy wytworzone przez składniki materiału oraz wady połysku również są wyłączone z gwarancji, biorąc pod uwagę fakt, że COSENTINO, S.A. w żadnym wypadku nie komercjalizuje produktów przedstawiających podane wady z jakiegokolwiek powodu.
l) Gwarancja przestaje być ważna w przypadku napraw i/lub manipulacji dokonanych na produkcie bez odpowiedniej weryfikacji dokonanej przez COSENTINO, S.A.
m) Gwarancja pokrywa tylko zastąpienie wadliwego produktu innym, o podobnych właściwościach (kolor, grubość, etc.) jak nabytego przez konsumenta, chyba że jest to nie możliwe z powodu zaprzestania jego produkcji. Zostanie on zastąpiony najbardziej podobnym produktem dostępnym w tym czasie.
 
JAK UŻYWAĆ TEJ GWARANCJI
Aby wejść w życie, gwarancja musi zostać aktywowana na stronaie SILESTONE® i/lub ECO by Cosentino® www.silestone.com lub ecobycosentino.com. Na tej stronie wymagane jest podanie danych niezbędnych do rejestracji przez punkt sprzedaży i/lub firmę kamieniarską oraz klienta, dlatego zalecamy, aby aktywacja klienta miała miejsce bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub w firmie kamieniarskiej. Po ukończeniu procesu aktywacji, klient będzie miał możliwość otrzymania wydrukowanej kopii gwarancji.
 
JAK WYPEŁNIĆ REKLAMACJĘ:
W przypadku stwierdzenia, że nabyte produkty SILESTONE® i/lub ECO by Cosentino® mają wadę, oraz chęci złożenia reklamacji zgodnej z tą gwarancją, należy skontaktować się z działem obsługi
klienta COSENTINO, S.A. firmą:
INTERSTONE sp. z o.o.
ul. Słowackeigo 4c/14, 34-120 Andrychów
info@silestone.com.pl
 
CO COSENTINO S.A. ZROBI, JEŚLI PRODUKT MA WADĘ:
Jeśli na produkcie SILESTONE® i/lub ECO by Cosentino® pojawi się wada na warunkach wskazanych przez tą gwarancję, COSENTINO S.A., po odpowiedniej weryfikacji, wymieni materiał
niezbędny do realizacji produktu SILESTONE® i/lub ECO by Cosentino®.
COSENTINO, S.A.,  jest upoważnione do przyznawania gwarancji na powierzchnie kwarcowe SILESTONE® i/lub powierzchnie przetworzone ECO by Cosentino®.
 
SPECJALNE WARUNKI GWARANCJI NA PRODUKTU KOŃCOWE:
Produkty końcowe SILESTONE® i/lub ECO by Cosentino® wykonane jako trójwymiarowe powierzchnie, takie jak zlewy kuchenne, umywalki i brodziki prysznicowe, mają gwarancję na wypadek możliwych wad powstałych w czasie wytwarzania produktu na okres dwóch (2) lat, na warunkach i ograniczeniach opisanych dla innych produktów SILESTONE® i/lub ECO by Cosentino®.